Våra uppdrag

Bibliotekens uppdrag och mål

Vårt uppdrag från Kommunfullmäktige
Bibliotek

Kultur- och fritidsnämnden ska bedriva en biblioteksverksamhet riktad till kommuninvånare och besökare.

Biblioteket ska förmedla litteratur och främja läsning och vara ett stöd för olika former av utbildning.

Biblioteksverksamheten ska tillhandahålla olika medier anpassade för barn och ungdomar.

Biblioteket ska bidra till informationsförmedling och informationsvärdering till enskilda och grupper i olika delar av samhället, samt arbeta med utställningar och programverksamhet.
 

Våra inriktningsmål från Kultur- och fritidsnämnden
Bibliotek och allmänkultur

Erbjuda alla kommuninvånare en tillgänglig biblioteksverksamhet.

Vara en aktiv part i samhällsinformationen.

Vara inspirerande mötesplatser.

Öka läsförståelsen.

Att bidra till livskvalitet genom upplevelse, delaktighet och stolthet för den man är.

Att synliggöra Marks kommun lokalt, nationellt och internationellt med kultur.

Biblioteksplan

Kultur- och fritidsnämnden antog i oktober 2015 en reviderad Biblioteksplan för Marks kommun 
2015-2019.


 Här kan du läsa den i pdf-format.

Skolbiblioteksplan

Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans gjort en plan för att ha som utgångspunkt för planeringen av skolbiblioteksverksamheten.

Här kan du läsa den i pdf-format.

Språk

Personuppgiftsbehandling

Marks kommun kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig  
Kultur- och Fritidsnämnden i Marks kommun
511 80 Kinna
Epost:kfn@mark.se

Dataskyddsombud
Marielle Neander
Telefon: 0320- 21 70 00
Epost: marielle.neander@mark.se

Ändamålet med behandlingen
Personuppgifterna samlas in i syfte att:
Kunna förmedla lån och beställning av media.

Rättslig grund för behandlingen  
Allmänt intresse. Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna erbjuda bibliotekstjänster.

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna? 
Inom kommunen kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna och även personuppgiftsbiträde som kommunen tar hjälp av. Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess.

Lagringstid
Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?  
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Huvudbiblioteket Kinna

Bokbussen

Fritsla bibliotek

Horreds Bibliotek

Skene bibliotek

Sätila bibliotek